Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 24

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Serhat Ergün

Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Travma Sonrası Büyüme

Melike Ezerbolat Özateş

Hastalık ve Virüs Korkusunu Değerlendirme Ölçeği Erişkin Formu’ nun Türkçe Sürümünün Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Zekiye Çelikbaş

Yakınında Covid-19 Hastalık Öyküsü Olan Hastalarda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler

Fatma Akyüz Karacan

Covid-19 Enfeksiyonunun Doktorlar ve Hemşirelerde Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Etkileri

Şükran Tekin

Bir Covid Spesifik Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Bozukluk Verileri

Talha Ağaç

Türkiye Covid-19 Anlık Görüntü İzleme (Cosmo Türkiye): Türkiye'deki Mevcut Koronavirüs Salgınına İlişkin Bilgi, Risk Algıları, Önleyici Davranışlar ve Halkın Güvenini İzleme

Melike Küçükkarapınar

Covid-19 Salgını Yeme Bozuklukları İçin Bir Tetikleyici Olabilir mi?

Nihal Serdengeçti

Covid-19 Nedeniyle Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Kaygı ve Depresyon İnflamasyon Düzeylerini Etkiliyor mu?

Merve Okuyucu

Covid-19 Pandemi Öncesi ve Sırasında Çocuk ve Ergenlere Konulan Psikiyatrik Tanıların Değerlendirilmesi : Bir Üniversite Hastanesi Örneklemi

Hacer Gizem Gerçek

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Hasan Turan Karatepe

Bipolar Bozuklukta Hastalık Süreğenli ve Bireysel-Sosyal Performansın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Genel Psikiyatri Polikliniği Arasında Karşılaştırılması

Eren Yıldızhan

Katatoni'de Tiroid Hormon Düzeyleri

Şengül Kocamer Şahin

Bipolar Bozukluğun Erken ve Geç Evrelerinde Beyaz Cevher Özellikleri: Bir Difüzyon Tensor Görüntüleme Çalışması

Ali Baran Tanrıkulu

Retinal Fundus Görüntülemede Erken Dönem Bipolar Bozukluk Hastalarında Mikrovasküler Anormalliklerin Erken Bulguları Saptanmıştır

Murat İlhan Atagün

Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Uygunsuz Psikotrop Kullanımının Değerlendirilmesi

Esra Kabadayı Şahin

Türkiye'deki Psikiyatristlerin Lityum Kullanım Tutumları Çalışması

Kürşat Altınbaş

Afektif Bozuklukların Lityuma Yanıtında Olaya İlişkin Potansiyellerin Özellikleri

Mete Şaylan

Alzheimer Hastalığında Kan Homosistein, B12 ve Folat Düzeylerinin Araştırılması

Özlem Gül

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Mahmut Cem Tarakçıoğlu

Covid-19 Pandemisi Sırasında Ergenlerde Anksiyete ve Somatik Semptomlar: Kişilik Özelliklerinin Rolü ve Covid-19 ile Enfekte Akraba veya Tanıdıklara Sahip Olmanın Etkisi

Ezgi Şen Demirdöğen

Pandemi Sürecinde Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastaların ve Ailelerin Deneyimleri

Gökçe Yağmur Efendi

Covid-19 Pandemisi Sırasında Yaşlı Psikiyatri Hastalarında Algılanan Ayrımcılık, Otonomi, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri : Bir Tele-Anket Çalışması

Aslı Aytulun

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Esra Aydın

Bir Üniversite Hastanesinde Pandemi Öncesi ve Pandemi Döneminde Psikiyatri Konsültasyonlarının Karşılaştırılması

Betül Uyar

Özkıyım Girişimi Nedeniyle Acil Servise Başvuran Olguların Demografik ve Klinik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

Özgür Maden

Okul Öncesi Dönemde Ailesel Ve Sosyodemografik Özelliklerin Okul Olgunluğu Ile Ilişkisi

Ömer Alpgan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Mesut Yıldız

Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Cinsel Disfonksiyon: Naltrekson İmplant ile Buprenorfin/Nalokson İdame Tedavisi Arasında Bir Karşılaştırma

Mustafa Çağrı Yıldız

Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Hastaların Bakımverenlerinin Hastalık Yükünü Belirleyen Faktörler

Mahmut Selçuk

Kompulsif Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığında Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi

Esengül Ekici

Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda İntihar Davranışı ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ve Öfke Kontrolü Arasındaki İlişki

Erdinç Çiçek

Ergenler ve Genç Yetişkinler Arasında Problemli İnternet Kullanımı, Yeme Tutumları, Benlik Saygısı ve Beden Algısı Farklı mı?

Ebru Şahan

Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Akrabaları İçin Yapılan Psikoeğitim Programının Etkinliği: Kontrollü Bir Çalışma

Esin Erdoğan

Klinik Stabil Şizofreni Hastalarında Belirti ve Bilişsel Yetilerle Triptofan Kinürenin Yolağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ezgi Selçuk Özmen

Uzun Etkili 3 Aylık Paliperidon Palmitat Tedavisi Alan Şizofreni Hastalarının Sosyodemografik, Klinik ve Tedaviye Uyum Özelliklerinin Değerlendirilmesi (19 Vaka Serisi)

Esra Akyol

Kısa Psikotik Bozukluğun Üç Yıllık Tanısal Sürekliliğinin Değerlendirilmesi

Taha Can Tuman

AÇILIŞ TÖRENİ

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 12:45-13:00

Salon: Salon A

Konuşmacılar: 

Kemal Sayar

Vahdet Görmez

KONFERANS-1

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 13:00-14:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Hakan Türkçapar

Konu ve Konuşmacı: 

COVID-19 Salgını Boyunca Travma Sonrası Büyüme

Kemal Sayar

KONFERANS-2

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 13:00-14:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Mahmut Cem Tarakçıoğlu

Konu ve Konuşmacı: 

Pandemi Döneminde Çocuklarda İrritabilite

Mücahit Öztürk

UYDU SEMPOZYUM - 1

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 14:15-15:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Fatih Yavuz

Depresyonda İlaç Tedavisi Güncellemesi

Kürşat Altınbaş

KONFERANS-3

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 15:30-16:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Serdar Dursun

Konu ve Konuşmacı: 

Yaygın Uygulamadan Farklı Tedavi Algoritmalarına On Örnek Önerisi

David Osser

KONFERANS-4

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 15:30-16:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Fatih Yavuz

Konu ve Konuşmacı: 

COVID-19 Döneminde Sağlık Anksiyetesi

Hakan Türkçapar

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-5

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 16:45-18:25

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Aynur Görmez

İntihar Girişim Öyküsü Olan Depresyon Tanılı Bireylerde İntihar Düşüncesi ile Sosyodemografik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Aydan Yıldız Özdemir

Geriatrik Depresyonda Bilişsel Yakınmalar ve Günlük Yaşam Faaliyetleri: Erken ve Geç Depresyon Arasında Bir Fark Var mı?

Hasan Dilhan Bingöl

Major Depresyon Hastalarında İntihar Davranışı ile İlişkili Üstbilişsel Süreçler

Soner Çakmak

Dayanılmaz Psikolojik Acı Ölçeği'nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği İçin Bir Ön Çalışma

Mehmet Emin Demirkol

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Hastalarda Dürtüselliğin Komorbid Ruhsal Hastalıklar ile İlişkisi

Zeynep Namlı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar Arasında İlk Başvuru ve Takipte Cinsiyete Göre Farklılıklar

Merve Çıkılı Uytun

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı

Şenay Kılınçel

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Adolesanlarda Uyarlanmış Diyalektik Davranışcı Grup Terapisinin Etkinliği

Bahadır Turan

DEHB'li Erkek Çocuklarda Klinik İyileşme Maternal DEHB ile İlişkili mi?

Sena Saygılı Ok

Türkiye'de Hekim İntiharları Basında Nasıl Yer Alıyor? DSÖ Önerilerine Uyuluyor mu?

Aybeniz Civan Kahve

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-6

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 16:50-18:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Mete Şaylan

Konversiyon Bozukluğu'nda Diffüzyon Tensör Görüntüleme

Dicle Oymak Yenilmez

Genç Yetişkin Kadınlarda Diyet ve Oral Kontrol Davranışları Psikoform Dissosiyasyon ile Değil, Somatoform Dissosiyasyonla İlişkiliydi

Ali Kandeğer

Panik Bozukluk Tanılı Hastalarında Siberkondri

Kerim Uğur

Covid-19 Pandemisinin İlk Ayında Sağlık Personeli Arasında Durumluk ve Sürekli Kaygı: Türkiye'den Bir Örneklem

Aise Tangılntız

TIC Komorbiditesinin Pediatrik OCD Fenomenolojisine Etkileri

Ayşegül Efe

Deri Yolma Bozukluğu ve Trikotillomanide Kişilik Özellikleri, Dürtüsellik ve Yaşam Kalitesi

Efruz Pirdoğan Aydın

Şizofrenide Çocukluk Çağı Travmaları ve COMT VAL158MET Polimorfizminin Agresyona Etkisi

Yusuf Ezel Yıldırım

KONFERANS-5

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 19:00-20:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Dost Öngür

Konu ve Konuşmacı: 

Biliş, Nöroplastisite ve Şizofrenide Bilişsel Güçlenme

Matcheri Keshavan

KONFERANS-6

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 19:00-20:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Onur Burak Dursun

Konu ve Konuşmacı: 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Genetik ve Olmayan Topografyası

Kerim Münir

KONFERANS-7

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 20:15-21:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Kemal Sayar

Konu ve Konuşmacı: 

COVID-19 Sürecinde İlk Atak Psikoz

Dost Öngür

İKİLİ KONFERANS - 1

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 20:15-21:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Vahdet Görmez

Konu ve Konuşmacılar: 

20:15-21:00 / Eşit Olmayan Bir Dünya: Kadın ve Ruh Sağlığı

Ruth Reed & Beena Rajkumar

21:00-21:15 / Tartışma

KONFERANS-8

 Tarih: 10/04/2021

Saat: 21:30-22:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Ayşe Sakallı Kani

Konu ve Konuşmacı: 

Şizofreni ve COVID-19: Artmış Mortalite ve Olası Bir Nörogelişimsel Risk

Donald C. Goff

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-7

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 10:00-11:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Onur Burak Dursun

Suisid Girişimi ve Suisidal Düşüncesi Olan Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi: İlk Sonuçlar

Ayşegül Tonyalı

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Ergenlerde Kaygı, Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Cinsiyet Temelli Değerlendirilmesi

Arzu Çalışkan Demir

Ergenlerde Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Psikiyatrik Semptomlar: Çevrimiçi Anketin Sonuçları

Elif Akçay

Sağlık Tedbiri Kararı Kapsamında Değerlendirilen Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Hasan Ali Güler

Otizm Tanılı Çocukların Ailelerinde Covid-19 Salgının Yaşam Kalitesine Etkileri

Ahmet Büber

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-8

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 11:15-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Ömer Yanartaş

Bir Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Empati Beceri ve Damgalama Eğilimleri

Tuğçe Toker Uğurlu

Psikiyatri Stajı Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreni Hakkındaki Bilgi Düzeyini, Şizofreni ve Diğer Ruhsal Hastalıklara Karşı Tutum ve İnançlarını Etkiliyor mu?

Esma Akpınar Aslan

Prenatal Paternal Depresyon ve Anksiyete Belirtileri ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Kesitsel Bir Araştırma

İmran Gökçen Yılmaz Karaman

Alzheimer Hastalığı ve Hafif Bilişsel Bozuklukta Beyin Hipometabolizma, Nöropsikiyatrik Testler ve Bilişsel Gerileme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir PET/BT Çalışması

Lütfiye Altuntop Şimşek

Çocukların ve Ebeveynlerinin Anksiyete Düzeylerinin Bruksizm Üzerindeki Etkisi ve Uyku Bruksizmi ile İlişkili Risk Faktörleri: Vaka Kontrol Çalışması

Perihan Çam Ray

Obez ve Obez Olmayan Kadınlarda Tekrarlayan Düşünme Biçimleri ile Cinsel İşlevler Arasındaki İlişki

Hasan Turan Karatepe

KONFERANS-9

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 13:30-14:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Mesut Yıldız

Konu ve Konuşmacı: 

COVID-19 Zamanında Rasyonel İlaç Kullanımı-Klozapin : Zorluklar ve İdaresi

Mesut Çetin

KONFERANS-10

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 14:45-15:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Hasan Turan Karatepe

Konu ve Konuşmacı: 

Tanıdan Tedaviye: Tardiv Diskinezide Son Gelişmeler

Mesut Yıldız

KONFERANS-11

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 16:00-17:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Mücahit Öztürk

Konu ve Konuşmacı: 

Duygudurum Bozuklukları Tanı ve Takip Süreci: COVID-19 Öncesi ve Sonrası

Rasim Somer Diler

UYDU SEMPOZYUM - 2

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 17:15-18:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Mesut Yıldız

Cinsel Disfonksiyon Tedavisinde L-arginin ve Takviye Edici Gıdaların Yeri: 

Feyza Arıcıoğlu

Mehmet Çağdaş Eker

İKİLİ KONFERANS - 2

 Tarih: 11/04/2021

Saat: 19:30-21:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Mesut Çetin

Konu ve Konuşmacılar: 

19:30 - 20:15 / Psikiyatrik Tedavide Halusinojenler-360°

Mihriban Özgen

20:15 - 21:00 / Psikiyatrik Tedavide Halusinojenler-360°

Serdar Dursun

21:00 - 21:30 / Tartışma ve Kapanış